Ved skolen er det utarbeidet et undervisningsopplegg for elevene på gården; en uke om våren i 8.kl, en uke om høsten i 9.kl. og en uke om vinteren i 10.kl.

Hovedmålene for dette samarbeidsprosjektet er:
   * kjennskap til og respekt for livsgrunnlaget
   * en tettere sammenheng mellom teori og praksis
   * ardeidserfaring,arbeidsglede og selvtillit
   * mer sammenhengende tid i sin læingssituasjon
   * mulighet til å se helhet i kunnskapsformidlingen
   * ro og tid til ettertanke

Disse målene ligger godt innenfor intensjonene i L97. Blant annet står det der:

  «Kort sagt, opplæringens mål er å utvide barns, unges 

    og voksnes evne til erkjennelse, til innlevelse og

    opplevelse, utfoldelse og deltakelse.»

                                   (Innledningen til planens generelle del)

Undervisningsopplegget er utarbeidet i
samråd med «Levande skule»/NLH - et treårig landsdekkende prosjekt der Hegli var en av åtte eksempelgårder.

Om elevenes opphold på gården:
Klokken 8.45 begynner dagen med te og utdeling av arbeidsoppgaver. Elevene er delt inn i grupper på to eller tre.Èn gruppe lager en to retters middag til klassen.
Klokken 11.00 ringer matklokken og elevene kommer til ferdig dekkede bord og blir servert av elevene som hadde ansvaret for matlagingen.Det legges vekt på at måltidet blir dagens høydepunkt.
Klokkken 11.30 evalueres dagens første arbeidsøkt og nye arbeidsoppgaver fordeles.
Klokken 13.30 ringer matklokken for siste gang. En gruppe har vasket opp og satt frem saft eller te og dagen avsluttes med en oppsummering og evaluering av sistearbeidsøkten.

Det vaskes opp for hånd med sunlightsepe og soda. Oppvaskbenken skures daglig med grønnsepe. En annen gruppe har ansvar for resten av den daglige ren-gjøringen. Denne gruppen vasker også utedoen hver dag, og om sommeren står det et vaskestell der med rent håndkle.

Det er håndvask i kjelleren med et håndkle til hver. Dessuten er det en knagg for hver elev til å henge fra seg på.
Både for oppvask, rengjøring, håndvask og dobesøk følges innstrukser godkjent av Mattilsynet.

Arbeidsøkter knyttet til gårdsdriften:
En gruppe arbeider i forhold til dyrestellet i første økt, en annen i andre økt. Gjessene slippes ut. Silo legges frem til kuer og kalver. Kraftfôrautomatene fylles. Det bæres vann til kalvene i stallen. Fliser etc. i fjøset vaskes. Drivegangen skrapes ren for møkk. Det ryddes og feies i fôrlageret.

Elektriske gjerder settes opp om våren og taes ned om høsten.

Trær sages ned i skogen, kvistes og bæres opp til jordekanten. På gården blir trærne saget opp og kløvet, tørket og lagt under tak. Senere blir denne veden hentet til de åpne ildstedene der elevene fyrer og oppholder seg.

Andre oppgaver som elevene utfører er rydding av siloplast og presenninger, snekring av såkasser, raking på tunet om våren mm.

Som nevnt, er elevene delt inn i grupper og i prinsippet skal ingen gruppe ha samme ativitet to ganger i løpet av en uke.

Rammene for gårdsoppholdet:
- regler gis for å unngå ulykker og brann.
- elevene må møte i kær som tåler arbeid
- elevene skal ikke ha med mat og drikke
- elever må gi beskjed om medisiner mm.
- elevene er forsikret som på skolen
- elevene kommer gående eller syklende på gårdsveien


Våren - 8. klasse
Teori i følge L97:
Matematikk:Anvendt matematikk og geometri.
Geografi: Kartforståelse, landskap/ytre
krefter, areal og naturgrunnlag, klima.
Historie: Kvinnetoget i Versailles, jordbruket, arbeiderne i jordbruket, imperialismen.
Samfunnsfag: Sosialisering, roller og
identitet, familien som produksjons-enhet, nærmiljøet, arbeidsliv, elevbe-
drift.
Natur- og miljølære:Pollinering, spredn.av frø og frukt, målinger, syre/
base, jordsmonn og vekstvilkår,(mikro-organismene/konservering, trær og blader; se høst),
KRL: Grunnverdier vi er sammen om.

Praktiske aktiviteter på gården:
Første dag skal elevene gjør seg kjent på gården. De måler jordenes/skiftenes areal, beskriver landskapet og bruker kart. I den andre økten tegner de husene på tunet, beskriver byggemåte, regner ut grunnflate og angir funksjon.De teller dyr, beskriver fòrmengde og tegner maskiner. Ord i landbruket oversettes til engelsk.
De andre dagene går med til opparbeiding av såbed, gjødsling, såing og planting.
Naturen for øvrig er en vandring rundt gårdens ytterkant for å undersøke den delen av naturen som ikke direkte utnyttes i selve gårdsdriften.Høsten - 9. klasse
Teori i følge L97:
  •