About this site( som er under utvikling):

Mativerden.no er tenkt som et verktøy for lærere og elever

  • for å binde skole og gård tettere sammen
  • for å binde praktisk og teoretisk opplæring tettere sammen
  • for å sette matproduksjonen lokalt inn i en større sammenheng - nasjonalt og globalt

Nettstedet har flere "virkemåter":

1. VALG

Før pilen over sidene og klikk på bilder der det kommer opp en hånd. Dette er ment som et slags intuitivt søk uten tekst.

Aller først:

Før pilen over Europa, og det vil komme opp et forstørret Europa.

Klikk på Europa der en hånd blir synlig. Klikk så på Norge der hånden åpner gården Hegli i Nannestad.

(Målet er at det skal bli flere punkter på norgeskartet med flere skole/ gårdprosjekter. På samme måte skal det bli flere gårder i andre verdensdeler)

Videre:

For hvert bilde man klikker på, kommer det opp 9 nye blider som indikerer ulike emner. Slik skal det etterhvert bli mulig å fordype seg bildemessig i et emne:

Klikk f. eks på   det lille gule huset øverst til høyre (eller på linken: Struss/skolestue til ventre). Her sal man kunne fordype seg i samarbeidsprosjektet mellom Nannestad ungdomsskole og Hegli gård

(se også linken til venstre). Herfra kan man f. eks. gå videre til værstasjonene gjennom bildet i midten nederst.

Eller:

Gå til første trinn på gården og klikk på gårdshistorie; midterste bilde i nederste rekke. Her kommer en kopi fra Nannestad bygdebok. På dette nivået skal det bli mulig å finne forslag til undervisningsopplegg

knyttet til den aktuelle praktiske aktiviteten, eller emne. Her er det lagt ut en oppgave knyttet til sidene i bygdeboken om Hegli gård.  Oppgaven kan   elevene skrive ut og svare på hjemme eller på skolen.

2. VALG

Les i ventre felt og søk etter informasjon av interesse. Første bildenivå viser linker til de ulike emnene på gården. Etter hvert skal det vises til aktuelle fagtilknytning med forslag til oppgaver mm.

3.VALG

Klikk på vannrett grønt felt nederst. Der skal det være en kort informasjon om hva som menes med "Gården som pedagogisk ressurs",   "Gården som læringsarena", "Utendørspedagogikk", "Levande skule" eller "Inn på tunet". Her skal det bli mulig å klikke på et aktuelt fag og finne relevante tilknytniger til   elevenes aktiviteter i   på gården.

4.VALG

På verdenskartet er det en vannrett menylinje med rulletekst. Disse rulletekstene skal bli inngang til en viss innsikt i hvordan maten i verden produseres og foredles. Handel med mat, transport   og fordeling er   andre sider ved maten i verden. Helt til høyre plasseres internasjonale   organisasjoner som er med å sette rammer for maten i verden.

På Europakartet vises tilsvarende menylinje for denne verdensdelen. Håper er at vifår gårder i andre deler av verden som gir inngang til produksjonen i de andre verdensdelene.

På norsk nivå vil menylinjen gi inngang til rammer som norsk jordbruk produserer under. Denne delen av nettstedet er svært ambisiøst, men hvis man kan bidra til at elever får større kunnskap om matproduksjonen og fordelingen av den i verden, ville hensikten med nettstedet være oppnådd.

                    --------------------------------------------------------

Mer om målet for nettstedet:

Målet er at elevene gjennom sine aktiviteter på gården skal bli fortrolig med produksjonen av mat. Med nettstedet som bindeledd til skole skal elevene også bli kjent med matproduksjonen nasjonalt og globalt. Gården har økologisk melkekvote og en økologisk skolehage som gir råstoffene til elevmiddagene - ca 3000 kuverter pr. år.

Nettstedet skal åpne for innsikt i miljøproblemene knyttet til   energi - og giftbruk, transport og foredling av langreist mat. Samtidig   skal andre lignende samarbeidsprosjekter kunne knytte seg til stedet for sin egen virksomhet, og for utveksling av kunnskaper skoler/gårder i mellom. Helge Christie har allerede gjort en del arbeid for å konkretisere rammer og forutsetninger for matproduksjonen i ulike deler av verden. Dette skal innarbeides i nettstedets vannrette menylinje, under toppbanneret. Årsaksforholdene mellom sult og nød på den ene siden   og overflod og overvekt   på den andre siden søkes her. Kateterundervisning alene viser seg ofte lite egnet til å gi innsikt i slike spørsmål, uansett hvor mye temaet er begrunnet i læreplanene. Problemområdet er stort og uoversiktlig; det kreves spesialkunnskaper og gjerne nye innfallsvinkler for å nå frem til elevene.

For det globale perspektivet har Utviklingsfondet sagt seg villig til å bidra med informasjon, kontakter og noe datahjelp fra   Sri Lanka - som et første skritt.

Elevene skal bruke stedet for å holde seg løpende orientert om "sin" gård.   Vel så nyttig blir det når elevene kan bruke sin jordbrukserfaring i oppgavebesvarelser gitt i skolehverdagen innenfor ulike fagområder. Da må lærere kjenne opplegget på gården og nettstedet for å forstå og nyttiggjøre seg elevens praktisk erfaring   i sin teoretiske undervisning -   også innenfor IKT.